Dr. Czetz Balázs

Dr. Czetz Balázs

Név: Dr. Czetz Balázs

Születési adatok: Mór, 1976. 06. 28.

Munkahely, beosztás: Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára, levéltár-igazgató

Legmagasabb végzettség: Egyetem, PhD

Telefonszám: 06/22/313052

E-mail cím: czetz.balazs@mnl.gov.hu

Kutatási terület: Fejér megye története a második világháborút követően, kiemelten a kommunista párt (MKP, MDP, MSZMP) helyi története, közigazgatás-történet, társadalomtörténet, különös tekintettel a Fejér megyei ipari munkásság történetére.

A témacsoporton belül: a szovjet megszállás története Fejér megyében, a pártfunkcionáriusok és a közigazgatási tisztviselők forradalom előtti és forradalom utáni személyi változásai, az „elitváltás, elitváltások” Fejér megyében.

**Publikációs lista: **

Társszerzős forráskiadások

2009

BÖDŐ ISTVÁN–CZETZ BALÁZS: „Ígéretekből nem lesz demokrácia!” Dokumentumok Fejér megye történetének tanulmányozásához 1945–1948. (Szerk.: ERDŐS Ferenc). Székesfehérvár, 2009. 439. p., 25 cm (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 29.)

Társszerzős monográfiák

2013

BÖDŐ István–CZETZ Balázs–DAKÓ Péter: Kisapostag története. (Szerk.: VITEK Gábor). Kisapostag, 2013. 201 p., XVI t.: ill., részben színes, 25 cm (Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára Közleményei, 33.)

2014

BÖDŐ István–CZETZ Balázs–DAKÓ Péter: Tordas. (Szerk.: VITEK Gábor). Székesfehérvár–Tordas, 2014. 287 p., XVIII t.: ill., részben színes, 25 cm (Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára Közleményei, 34.)

Tanulmányok tanulmánykötetben

2006

A katolikus egyház és a kommunista párt viszonya Fejér megyében 1948. In A jelenkortörténet útjai 1. Politika és társadalom. (Szerk.: CZETZ Balázs–SZŰTS István Gergely). Miskolc, 2006. 9–31. p.

2007

„Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete”. A kisgyón-balinkai bányászok élet- és munkakörülményei az ’50-es években. In A jelenkortörténet útjai 2. Politika és hétköznapok. (Szerk.: CZETZ Balázs–KUNT Gergely). Miskolc, 2007. 7–49. p.

2009

A Népköztársaság nevében! Erdélyi Gyula büntetőügye. In A politikai diktatúra társadalmiasítása. A jelenkortörténet útjai 3. Nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás. (Szerk.: Ö. KOVÁCS József–KUNT Gergely). Miskolc, 2009. 113–125. p.

2012

Egy utópia története. A bodajki „bányászváros” és a balinkai mintabánya az első ötéves terv idején. In Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények az ipartörténet kutatásban. (Szerk.: MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka). Veszprém, 2012. 343–350. p.

Az MDP Fejér megyei története. In Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. (Szerk.: HORVÁTH Zita). Miskolc, 2012. 189–211. p.

Bűn és bűnhődés. Pártfegyelmik Fejér megyében az 1956-os forradalmat követően. In Az identitások korlátai: traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. (Szerk.: BÖGRE Zsuzsanna–KESZEI András–Ö. KOVÁCS József). Bp., L'Harmattan, 2012. 203–215. p.

A Rákosi-korszak ipar- és településfejlesztési koncepciói Fejér megyében. In A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. (Szerk.: KATONA Csaba–KOLTAI Gábor–RÁCZ Attila–SZŰTS István Gergely). Budapest–Veszprém, 2012. 53–65. p.

2015

Kollektivizálás Fejér megyében a forradalmat követően. In Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában (Szerk.: HORVÁTH Sándor–Ö. KOVÁCS József) Budapest, 2015. 111–137. p.

Idegen nyelvű

2005

The Organization History of the Hungarian Workers’ Party in Fejér County from the Establishment to the Second Congress. In 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, Hungary 14–20 August 2005. Published by University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre. 2005.

2007

The Relationship between the Catholic Church and the Communist Party on Hungary 1945–1948. In Power and Culture, Identity, Ideology, Representation. Pisa, 2007. 2009

Rebels and Rule-abiders. Hungarian Youth in the 1950s and the Early 1960s In Rebellion and Resistance. (Edited by Henrik Jensen). Pisa, 2009.

2010

The Communist Elite and National Identity in Hungary, 1945-1956 In: Citizenships and Identities Inclusion, Exclusion, Participation Concerns. Pisa, 2010.

Tanulmányok szakfolyóiratban, periodikában

2005

Szénbányászok munkakörülményei és a munkafegyelem kérdése az első ötéves terv idején. In Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma. (Szerk.: BÚZÁS Aranka). 2004. november 9. Miskolc, 2005.

„Amilyen a politikai tiszt, olyan az ügynöksége”. (A politikai nyomozóosztály Fejér megyében 1957–58-ban). Gesta, (2005) 1–2. sz.

2006

Az MDP Fejér megyei dokumentumainak kritikai kiadása. In Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma. (Szerk.: BÚZÁS Aranka). Miskolc, 2005. november 9. Miskolc, 2006.

2007

Egy katolikus pap a kommunizmus bűvöletében. Szittyay Dénes (1887–1957). In Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma. (Szerk.: BÚZÁS Aranka). Miskolc, 2006. november 9. Miskolc, 2007.

2008

Mindszenty Bodajkon. Egyháztörténeti szemle, 9. évfolyam 1. sz. (2008) 48–60. p.

2010

Fejér megye és közigazgatása 1945. Comitatus, 20.(2010) 189. sz.

2013

A járási rendszer átalakítása, majd megszüntetése Fejér megyében (1971–1983). Honismeret XLI. évfolyam 3. szám (2013) 41–44. p.

2014

CZETZ Balázs – SCHRAMEK László – VAJK Ádám: Finanszírozási rendszerek. A levéltár és a vállalkozói szféra kapcsolata: közös projektek, üzleti megoldások. Levéltári szemle, 64. (2014) 1. sz.

CZETZ Balázs – SCHRAMEK László: Adatvédelem és információ szabadság. A magánszféra levéltári örökségének kezelése és a magánlevéltárak helyzete. Levéltári szemle, 64. (2014) 1. sz.

A levéltáros-képzés tartalma és módszerei Hollandiában. Továbbképzés és kompetencia-fejlesztés. Levéltári szemle, 64. (2014) 1. sz.

Közlemények, cikkek

2000

A bajtársi szolgálat. Fejér Megyei Hírlap, 45. (2000. augusztus 5.) 182. sz.

A közjóléti szövetkezet Fejér megyében. Fejér Megyei Hírlap, 45. (2000. augusztus 26.) 200. sz.

A Bicskei járás az 1956-os forradalomban. Fejér Megyei Hírlap, 45. (2000. október 21.) 248. sz.

2001

1848 emlékezete. Fejér Megyei Hírlap, 46. (2001. január 13.) 11. sz.

Könyvszerkesztés

2006

A jelenkortörténet útjai 1. Politika és társadalom. (Szerk.: CZETZ Balázs–SZŰTS István Gergely). Miskolc, 2006.

2007

A jelenkortörténet útjai 2. Politika és hétköznapok. (Szerk.: CZETZ Balázs–KUNT Gergely). Miskolc, 2007.

Internetes közlés

2005

„Motoros papok tömege lepte el a megyét”. Fejezetek a klerikális reakció elleni harc Fejér megyei történetéből. Archivnet,. 5. (2005) 5. sz. (arcvivnet.hu/politika/motoros_papok_tomege_lepte_el_a_megyet.html)

2007

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár koordinálásával készült Fejér Megyei Életrajzi Lexikon (vmmk.hu/fejerlex/fejerlexikon.htm) szócikkei: Batthyány István gróf, Besze János, Cziráky Antal Mózes gróf, Cziráky Béla gróf, Dr. Gyökér László, Dr. Hazai László, Dr. Kispéter István, Dr. Szirbik Ferenc, Dr. Thaisz Andor, Ecsedy József László dr. Havranek, Esterházy Ferenc gróf, Esterházy Gábor gróf, Esterházy György gróf, Fiáth Ferenc, Fiáth Miklós báró, Fiáth Pál, Horváth János, Id. Pázmándy Dénes, Károlyi József gróf, Meszleny Lajos, Meszlenyi Károly, Miske Imre báró, Nádasdy Ferenc (V.) gróf, Nádasdy Ferenc (VI.) gróf, Nagy Pál, Pintér József, Salamon Lajos, Sárközy Aurél, Szabó István, Széchényi Viktor gróf, Szőgyén-Marich László, Toldi Árpád, Ürményi József, Zichy Nándor gróf, Zichy Ödön.

Egyéb publikációs tevékenység

2007

A magyar történelem titkai. Híres cselszövések, különleges sorsfordulók, viszályok, alkuk és a mögöttük rejlő indokok. (Alkotószerk.: FALCSIK Mari). Bp., 2007. 431 p., ill., 29 cm (Szerzők: BÖDŐ István, CZETZ Balázs, GELLÉR Dávid, GERE Zsolt, LÁZÁR Balázs, MOCSNEK Katalin, NICKEL Réka, PUSKÁR Anett, SRAMEK András, SZENDE László, VÉGH Ákos, VICZENIK Anna)

CZETZ Balázs által írt cikkek:

  • Munkásból igazgató, szövőnőből miniszter. 298–303. p.
  • Narancs parancsra. 234–237. p.
  • Felszabadultan. 356–359. p.
  • Már nem takar a vasfüggöny. 360–365. p.

Konferenciák / előadások

2005

A párt és a katolikus egyház viszonya Fejér megyében, 1948. A jelenkortörténet útjai 1. Jelenkor-történeti konferencia. Miskolc, 2005. október 19.

Az MDP Fejér megyei dokumentumainak kritikai kiadása. Doktoranduszok Fóruma. Miskolc, 2005. november 9.

2006

Egy katolikus pap a kommunizmus bűvöletében. Dokturanduszok Fóruma. Miskolc, 2006. november 9.

Tartótisztek és ügynökök. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére rendezett emlékülés. 2006. október 17. Székesfehérvár.

2007

„Szerencse fel! Szerencse le! Ilyen a bányász élete.” A kisgyón-balinka bányászok élet- és munkakörülményei az ’50-es években. A jelenkortörténet útjai 2. Jelenkor-történeti konferencia. Miskolc, 2007. május 2.

Állambiztonsági szolgálatok a forradalom után. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulójának tiszteletére rendezett emlékülés. 2007. október 19. Székesfehérvár.

2010

Egy utópia története. A bodajki „bányászváros” és a balinkai mintabánya az első ötéves terv idején. Kézműves örökség: a mának szóló múlt. 2010. május 7. Veszprém.

Bűn és bűnhődés. Pártfegyelmik Fejér megyében az 1956-os forradalmat követően. Az identitások korlátai. Kollektív traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől 1990-ig. 2010. május 15. Piliscsaba.

2011

A Rákosi-korszak ipar- és településfejlesztési koncepciói Fejér megyében. Ipar, Város, Társadalom. Konferencia Várpalota várossá nyilvánításának 60. évfordulója alkalmából. 2011. október 20. Várpalota.

2012

Iparosítási kísérletek Fejér megyében, az 1950-es években. Szent István Király Múzeum – Rendház. 2012. február 22. Székesfehérvár.

Ügynökök és tartótisztek. A politikai nyomozó osztály tevékenysége Fejér megyében, 1956–1960. Szent István Király Múzeum – Rendház. 2012. május 23. Székesfehérvár.

„Mit köszönhetnek Fejér megye úttörői Rákosi elvtársnak?” Fejér megye a Rákosi-korszakban Elhangzott: 2012. szeptember 15. Kulturális Örökség Napjai 2012. Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár.

Fejér megyei ipari vállalatok a rendszerváltás sodrában. A Videoton Sárbogárdi Gyáregységének és iratanyagának sorsa. A gazdasági szervek iratainak helyzete és hasznosíthatósága a történeti kutatásokban, MNL Veszprém Megyei Levéltára. 2012. október 25. Veszprém.

2013

Az MNL FML gyűjtőterületi tevékenysége. Gyűjtőterületi műhelybeszélgetés. 2013. szeptember 18. Veszprém

2014

Levéltárosképzés Hollandiában és Dániában. Levéltárak a változó világban, tapasztalatszerzés és megújulás a magyarországi levéltárak munkájában, 2014. március 24-25. Budapest.

Online szolgáltatások Hollandiában. Levéltárak az online világban v. levéltári informatikai nap Veszprémben. 2014. május 20. Veszprém.

Idegen nyelvű

2005

The Organization History of the Hungarian Workers’ Party in Fejér County from the Establishment to the Second Congress. In: 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, Hungary 14–20 August 2005. Miskolc.

2006

The relationship between the Catholic Church and the Communist Party on Hungary 1945–1948. CLIOHRES conference in ClujNapoca, 15–16 September 2006. Kolozsvár.

2008

Rebels and Rule-abiders. Hungarian youth in the fifties. CLIOHRES conference in Gent, 29–1 February, March 2008. Gent.

2009

Stalin sculpture is at the place of the church Regnum Marianum. CLIOHRES conference in Turku, 11–12 September 2009. Turku.

2011

Changing public sphere in Latvia: opening Latvian past for better joint future. May 9, 2011, Riga.

2012

Rebels and Rule-abiders, Hungarian Youth in the Late Fifties and Early Sixties. Community and Personal History International Conference for Historians and Archaeologists of Miskolc and Oradea Universities. 13–14 January 2012. Miskolc.